Projekta zinātniskā konference

  
LABBŪTĪBA UN ATTĪSTĪBA LATVIJAS LAUKOS: STARPDISCIPLINĀRS SKATĪJUMS  

Zinātniskā konference, Rīgā, 2011. gada 20.–21. oktobrī
Sk. konferences   v i d e o i e r a k s t u !
  
2 0 .  o k t o b r i s 1 .  s ē d e .  LATVIJAS LAUKI 21. GADSIMTA SĀKUMĀ: LABA DZĪVE GRŪTOS APSTĀKĻOS?
Vadītāja Aija Zobena (LU Sociālo zinātņu fakultāte) 1)  R e f e r ā t i
Ilona Raugze (VARAM Valsts attīstības plānošanas departaments)
Reģionālās attīstības politika Latvijā.
Liene Jansone (ZM Lauku attīstības atbalsta departaments)
Lauku attīstības atbalsta plānošana un īstenošana.
Jānis Bruņenieks (Valsts Reģionālās attīstības aģentūra)
Teritoriju attīstība Latvijā: būtība, novērtēšana, uzraudzība.
Agnese Cimdiņa (LU, projekta pētniece), Ieva Raubiško (LU, projekta pētniece)
Labbūtības atslēga: virzība, nezaudējot iesakņotību.
  
2)  A p a ļ a i s   g a l d s   ( d i s k u s i j a ) : Mārtiņš Cimermanis (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valde), Pēteris Šķiņķis (LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte), Sniedze Sproģe (Latvijas Pašvaldību savienība), Aija Zobena (LU Sociālo zinātņu fakultāte), Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško
 
2 .  s ē d e . CILVĒKI UN TERITORIJAS 
Vadītājs Tālis Tisenkopfs (LU Sociālo zinātņu fakultāte)
 
1)  r e f e r ā t i
Rasma Kārkliņa (LU, projekta vadošā pētniece) 
Lauku kopienu, pašvaldību, un valsts iestāžu sadarbība attīstības plānošanā.
Klāvs Sedlenieks (LU, projekta pētnieks) 
Apzināta atteikšanās no sadarbības ar valsti kā izdzīvošanas (attīstības) stratēģija Latvijas laukos.
Ivars Pavasars (LU, projekta vadošais pētnieks) 
Ko teritorijas plānojumam ir devis stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums?
  
2)  d i s k u s i j a
3)  „ A k a d ē m i s k ā s  D z ī v e s ”   48 .  n u m u r a  a t v ē r š a n a   (galvenais redaktors Ainārs Dimants)
  
2 1 .  o k t o b r i s   
  
3 .  s ē d e .  ROBEŽJAUTĀJUMI: ŠĶIRTNES, SASKARSMES ZONAS UN DAUDZVEIDĪBA
Vadītāja Irina Novikova (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) 1)  r e f e r ā t i
Dace Dzenovska (LU, projekta pētniece) 
Migrācijas pētniecība un metodoloģiskais nacionālisms.
Guntra Aistara (Centrāleiropas universitāte) 
Visinteresantākās vietas: robežjoslas socioekoloģisko mijiedarbību veicināšanai Latvijas laukos
Aija Lulle (LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte
Telpas un vietas problemātika migrācijas pētījumos.
Deniss Hanovs (LU, projekta vadošais pētnieks)
Latviešu nācija - Latvijas nācija: piederības robežas.
 
2)  d i s k u s i j a
 
4 .  s ē d e .  LAUKU KULTŪRVIDES PĀRMAIŅAS: SAPŅI UN REALITĀTE
Vadītāja Ilze Rūmniece (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) 1)  r e f e r ā t i
Aija Priedīte (LU, projekta zinātniskā vadītāja)
Savs kaktiņš savs stūrītis zemes – fikcija un/ vai realitāte.
Ieva Kalniņa (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) 
‘Citādais’ laukos latviešu literatūras skatījumā.
Sandra Sebre, Laura Pirsko (LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte) 
Pozitīvi resursi un riska faktori bērniem, pusaudžiem, jauniešiem Latvijas laukos.
Edmunds Trumpa (DU, projekta vadošais pētnieks), Anna Stepiņa (DU, projekta zinātniskā asistente) 
Austrumlatvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma un latgalisko izlokšņu robežu pārmaiņas 19.–21. gs.
  
2)  d i s k u s i j a    _________________
Uz projekta mājaslapā publicētajiem konferences materiāliem attiecas autortiesības. Citējot obligāta atsauce!

© ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas", Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087
© Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
© Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte