Starpdisciplinārs rakstu krājums

Starpdisciplinārs rakstu krājums

Sastādītājas Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško
DZĪVE, ATTĪSTĪBA, LABBŪTĪBA LATVIJAS LAUKOS
Dzīve – attīstība - labbūtība Latvijas laukos. (2012) Rakstu krājums. Sast. Cimdiņa, Agnese, Raubiško, Ieva. Rīga: Apgāds Zinātne, 264 lpp.
 
Pilns teksts (PDF)
  
Šī starpdisciplinārā rakstu krājuma autori tiecas papildināt lauku attīstības stratēģiski taktisko kvantitatīvo redzējumu „no augšas” ar kvalitatīviem ikdienišķi dzīvotās dzīves portretiem „no apakšas”. Krājumā atspoguļojas centieni pēc iespējas pamatīgāk izprast tagadnes procesus laukos un sniegt padziļinātu ieskatu lauku iedzīvotāju stratēģijās un praksēs. Krājuma autori mēģina rast atbildi uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, piemēram: Kā aplūkot attīstību Latvijas laukos? Kā lauku iedzīvotāji uztver attīstības plānošanas un vērtēšanas procedūras? Kā viņi reaģē uz negaidītām pārmaiņām un prasībām, kas tiek ieviestas no augšas ekonomiskās attīstības vārdā? Kādus specifiskus rīcības modeļus viņi rada esošajos dzīves apstākļos? Kāpēc cilvēki vispār paliek dzīvot laukos, un kāpēc dodas projām? Kas ir laba dzīve Latvijas laukos?
Krājumā pārstāvēts plašs zinātņu nozaru spektrs – kultūras un sociālā antropoloģija, literatūras zinātne, psiholoģija, politoloģija, vides zinātne, cilvēkģeogrāfija, socioloģija un valodniecība.
  Saturs

Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. “Dzīvot dzīvojam” jeb dzīve attīstības kontekstā. Ievads

I daļa. LAUKU DZĪVES KONTEKSTS: APSTĀKĻI UN INTERPRETĀCIJAS 

Aija Priedīte. “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” – fikcija un/vai realitāte?
Sandra Sebre, Iveta Krūmiņa. “Dzīvesspēks” kā resurss Latvijas laukos

II daļa. CILVĒKI UN “VALSTS”

Rasma Kārkliņa. Lauku kopienu, pašvaldību un valsts iestāžu sadarbība attīstības plānošanā
Klāvs Sedlenieks. Dzīve valsts kabatās. Apzināta izvairīšanās no valsts kā izdzīvošanas (attīstības) stratēģija Latvijas laukos
Ivars Pavasars. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums lauku pagastos

III daļa. KUSTĪBA IEKŠ, AP UN PĀRI ROBEŽĀM
 
Aija Lulle. Vietas un telpas problemātika mobilitātes pētījumos
Dace Dzenovska. Migrācija un valstiskais redzējums: no nacionālas biopolitikas uz dzīvojamu dzīvi
Aija Zobena, Ilze Lāce. Pakalpojumu nozīme Latvijas lauku iedzīvotāju ikdienas dzīves telpā un mobilitātē
Guntra Aistara. “Visinteresantākās vietas”: robežjoslas sociālekoloģiskās mijiedarbes veicināšanai Latvijas laukos
Edmunds Trumpa. Pārdomas par izlokšņu, administratīvi teritoriālo vienību un draudžu robežām Rietumlatgalē

Ziņas par autoriem

Life – Development – Well-being in the Latvian Countryside: Summaries of Chapters