Rezultatīvie rādītāji

PROJEKTA REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Projekta zinātniskā konference: 1 Sabiedriskie forumi Latvijas reģionos: 4 Monogrāfijas: 6 Referāti zinātniskās konferencēs Latvijā: 18 Referāti zinātniskās konferencēs ārzemēs: 21 Publikācijas zinātniskos izdevumos Latvijā: 20 Publikācijas zinātniskos izdevumos ārzemēs: 11 Starpdisciplināras publikācijas: 5 Starpdisciplinārs zinātnisko rakstu krājums: 1 Žurnāla “Akadēmiskā Dzīve” 48. laidiens - raksti: 8 Ieteikumi politiķiem un valsts pārvaldes darbiniekiem: 1 Populārzinātniskas publikācijas Latvijas medijos: 13 Projekta zinātniskā grupa: 10 pētnieki Zinātniskie asistenti: 15 Eksperti: 14 Starpdisciplinārās saliedētības semināri: 59 Sēdes: 85 Daļa no pētniekiem veikuši ilgstošus 3-4 mēnešus garus lauka pētījumus dažādos novados Dziļās intervijas: 455 Datu bāze literatūrsocioloģiskai literatūras darbu analīzei: 1 Datu bāze valodas pārmaiņu izpētei reģionos: 1. Edmunda Trumpas monogrāfijas "Latviešu ģeolingvistiskās etīdes" sagatavošanā tika izmantoti dati no projekta ietvaros izstrādātās datu bāzes valodas pārmaiņu izpētei reģionos. Ar datu bāzes publiskoto versiju, kas papildināta ar ilustrācijām un ir pielāgota publicēšanai internetā, var iepazīties  šeit. Teorētiski, tematiski, un praktiski saskaņots starpdisciplināra darba apraksts: 1 Starpdisciplināru tēmu, teoriju un metožu saliedētības apraksts: 1 Jauni pētnieciski ietvari un metodika: apraksts -1, publikācijas - 2 Avotu, interviju un fokusgrupu analīžu apkopojums - apraksts: 1 Mediju un dokumentu informācijas apraksts: 1 Fokusgrupu secinājumu pieraksti un analītisks izvērtējums - apraksts: 1 Literatūrsocioloģisks pārskats par zemnieku dzīvi latviešu literatūrā - apraksts: 1 Pārskata raksts par miermīlības pētījumiem antropoloģijas un sociālo zinātņu vēsturē: 1 Zinātniskās literatūras pārskats par reģionālo attīstību Latvijā un Eiropā: 1 Līdzdalīgās novērošanas gaitā veiktie piezīmju pārskati par dzīvesveidiem un ekonomisko praksi Latvijas novados: par pirtniecību -1, par ekoloģisko lauksaimniecību - 1 Analītisks pārskats par migrācijas politikas veidošanu Latvijā: 1 Analītisks dzīvesstāstu apkopojums: 1 Metodika ietekmes uz vidi novērtējuma un teritoriju attīstības plānošanas pēcnovērtējumam: 1 Jauni studiju kursi: 2 Starpdisciplināras vasaras skolas programma: 1 Projekta pētījuma integrēšana augstākās izglītība studiju programmās: 2