Projekts līguma Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087
LU reģistrācijas Nr. ESS 2009/85
Projekta izpildes termiņš: 2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums: 729 000 LVL
Sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte
Projekta zinātniskā vadītāja: Aija Priedīte, e-pasts: priedite.aija@lu.lv
Projekta administratīvā vadītāja: Alda Ramāne, e-pasts: alda.ramane@lu.lv
Projekta īstenošanas vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža ielā 4a, Rīgā  

Visi projekta pētījuma rezultātā tapušie izdevumi ir bezmaksas un izdalīti pret parakstu politikas veidotājiem, nozaru speciālistiem,  sabiedriskiem darbiniekiem, studentiem u.c. interesentiem, bibliotēkām. Izdevumu pilna teksta PDF versijas pieejamas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā kā arī sadaļās "Monogrāfijas", "Starpdisciplinārs rakstu krājums", "Ieteikumi politikas veidotājiem".
 
Uz projekta mājaslapā publicētajiem materiāliem attiecas autortiesības. Citējot obligāta atsauce!

© ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas", Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087
© Latvijas Universitātes
© Daugavpils Universitātes