Projekta dalībnieki

Aija Priedīte, Dr., projekta zinātniskā vadītāja
e-pasts: priedite.aija@lu.lv
 
A.Priedīte ir projekta zinātniskā vadītāja un kā literatūrzinātniece  analizēs lauku iedzīvotāju dzīves attēlojumu latviešu romānos. Līdztekus tiks veikta kādas konkrētas viensētas „dzīves” izpēte, reālās dzīves un romānu fikcijas salīdzinājumam. A.Priedīte ir studējusi latviešu valodu, literatūru un kultūru un vācu valodu un literatūru Stokholmas universitātē, studijas pabeidzot ar doktora grādu, aizstāvot disertāciju par tēmu „Als die Bäume sprechen konnten. Zur Funktion des Bildes in Kārlis Skalbes Märchen. Ein Beitrag zum europäischen Kunstmärchen.” Piedalījusies Vācijas „Volkswagenwerk” fonda interdisciplinārā projekta „Minsteres modelis” izstrādē un realizācijā, pasniegusi dažādus kursus un lekcijas par valodu, kultūru un literatūru Stokholmas, Hamburgas un Latvijas Universitātē, piemēram, „Baltijas jūras reģiona valstu literatūra”. Piedalījusies „Latviešu valodas apguves programmas” izstrādē un realizācijā, vadījusi Latviešu valodas apguves aģentūru. A.Priedīte ir autore vai līdzautore 6 grāmatām un ir vairāk nekā 100 zinātnisku vai publicistisku rakstu autore. Piedalījusies daudzās darba grupās, padomēs, komitejās un komisijās saistībā ar integrācijas jautājumiem Latvijā. Žurnāla „Akadēmiskā dzīve” redakcijas locekle.
Pētnieciskās intereses: otrās valodas apguve un integrācijas jautājumi, folklora un literatūra, filosofisko, reliģisko un politisko ideju ietekme uz Baltijas jūras reģiona valstu literatūru, fikcija un realitāte literatūrā. Rasma Kārkliņa, Dr., vadošā pētniece
e-pasts: rasma.karklina@lu.lv

R.Kārkliņa ir vadošā pētniece un kā politoloģe, galvenokārt, analizēs pilsonisko līdzdalību lauku pašvaldībās un kā uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību lauku novados. Profesore R.Kārkliņa ir dzimusi un augusi Vācijā, vēlāk pārcēlusies uz ASV, kur ieguvusi politoloģijas maģistra un doktora grādus Čikāgas Universitātē.  Kopš 1990. gada marta atkārtoti ilgstoši uzturas Latvijā, veicot pētījumus un mācot Latvijas Universitātē. Līdz ar projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” uzsākšanu atteikusies no sava profesores amata Ilinoisas Universitātes Čikāgā Politikas zinātnes nodaļā. Daudzu zinātnisku publikāciju un četru grāmatu autore.
Galvenie pētījumu temati: pilsoniskā sabiedrība un sociālais kapitāls, korupcija un tiesiskums, pāreja uz demokrātiju, etnopolitika. 
Šobrīd strādā pie grāmatas par Latvijas demokrātijas izaugsmes iespējām. Dr.habil.sc.pol. profesore R.Kārkliņa ir Latvijas Universitātes profesoru padomes locekle, LR Zinātņu Akadēmijas ārzemju locekle, daudzu zinātnisku asociāciju biedre. Plašākā biogrāfija atrodama grāmatā "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā", red. Ausma Cimdiņa, (Latvijas Universitāte 2008), 224.-227. lpp. Ivars Pavasars, Dr., vadošais pētnieks
e-pasts: ivars.pavasars@lu.lv I.Pavasars ir ieguvis diplomu Latvijas Universitātē 1992. gadā ķīmijas specialitātē un 1993. gadā maģistra grādu vides zinātnēs. No 1993. gada I.Pavasars ir strādājis Linčēpingas universitātē (Zviedrija) dažādos zinātniskos projektos, kas saistīti ar vides ķīmiju un 1999. gadā šajā universitātē aizstāvējis doktora disertāciju. Kopš 2000. gada Latvijā strādā kā konsultants ar ietekmes uz vidi novērtējumu, vides prasību izpildi industriālos uzņēmumos un citiem ar vides konsultācijām saistītiem jautājumiem.
Pētnieciskās intereses: ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras lauku reģionos, to efektivitāte un kvalitāte.
Edmunds Trumpa, Dr., vadošais pētnieks
e-pasts: etrumpa@latnet.lv E.Trumpa ir projekta vadošais pētnieks, valodnieks. Projekta ietvaros pētīs latviešu valodas augšzemnieku dialekta īpatnību izplatības (izoglosu) pārmaiņas, precizēs latgalisko izlokšņu areāla robežas. E.Trumpa ir dzimis Viļņā, 2005. g. aizstāvēja humanitāro zinātņu doktora disertāciju Lietuviešu valodas institūta (Viļņa) un Vītauta Dižā Universtitātes (Kauņa) kopīgajā doktorantūrā. No 1993. līdz 2001. g. bija Lietuviešu valodas institūta asistents. Kopš 2000. g., kad pārcēlās dzīvot uz Latviju, strādā Latvijas Universitātes Baltu valodu, vēlāk Baltu valodniecības katedrā (lektors, vēlāk docents, katedras vadītājs). No 2001. g. līdz 2009. g. beigām strādāja par asistentu (vēlāk pētnieku) LU Latviešu valodas institūtā, piedaloties Latviešu valodas atlanta, Baltu valodu atlanta un citos projektos. Līdz ar projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” uzsākšanu ir sācis strādāt Daugavpils Universitātē par vadošo pētnieku. Vairāku zinātnisku rakstu un 3 grāmatu autors un līdzautors.
Galvenās pētījumu apakšnozares: baltu valodniecība, latviešu diahroniskā valodniecība, areālā lingvistika.
Galvenās pētnieciskās intereses: baltu valodu dialekti, dialektu perifērijas izloksnes, valodu un dialektu kontakti, fonētiskā un fonoloģiskā dialektu uzbūve, eksperimentālā fonētika. Deniss Hanovs, Dr., vadošais pētnieks
e-pasts: hanovs@inbox.lv
Pētnieciskās intereses: globalizācijas problemātika un nacionālā valsts; etniskās minoritātes nacionālisma paradigmā mūsdienās; dažādības politikas īstenošana valsts pārvaldē un pašvaldību institūcijās. Dace Dzenovska, Dr., pētniece
e-pasts: dace.dzenovska@lu.lv D.Dzenovska ir projekta pētniece, antropoloģe. Projekta ietvaros D.Dzenovska pētīs saikni starp mobilitāti, labbūtību un ētiku vēsturiskā un mūsdienīgā skatījumā. D.Dzenovska ieguvusi doktora grādu antropoloģijā Kalifornijas universitātē Berklijā, aizstāvot disertāciju par nacionālismu un liberālo politisko kultūru Latvijā iecietības veicināšanas diskursu un prakšu kontekstā. D.Dzenovska ieguvusi arī maģistra grādu antropoloģijā no Kalifornijas universitātes Berklijā un maģistra grādu humanitārajās zinātnēs no Ņujorkas universitātes. Fulbraita stipendiāte un vairāku starptautisku zinātnisku publikāciju autore. Līdztekus projektam, strādā pie zinātniskām publikācijām par rasisma, nacionālisma un liberālisma izpratni Latvijā un Eiropā. Pirms pievēršanās akadēmiskam darbam, D.Dzenovska strādājusi starptautiskās attīstības jomā Apvienoto nāciju attīstības programmā Latvijā un Ņujorkā.
Pētnieciskās intereses: publiskās un politiskās dzīves antropoloģija; mobilitāte un ētika; nacionālisms, tolerance un liberālā politiskā kultūra; etniskums; postsociālisms un postkoloniālisms; kritiskā teorija. Agnese Cimdiņa, Dr., pētniece
e-pasts: agnese.cimdina@lu.lv
 
A.Cimdiņa ir projekta pētniece un kā antropoloģe, galvenokārt, analizēs saimniekošanas veidus Latvijas laukos, padziļinātu uzmanību pievēršot bioloģiskajām un pirts saimniecībām. Antropoloģijas bakalaura, maģistra un doktora grādu A.Cimdiņa ir ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā. No 2004. – 2009. gada rudenim strādājusi par pētnieci un lektori Alesundas augstskolā Norvēģijā, vienlaikus līdzdarbojoties antropoloģijas studiju programmu izveidē un realizācijā Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē.
Galvenā specializācija: ekonomikas antropoloģija, biznesa antropoloģija un attīstības antropoloģija.
Galvenās pētnieciskās intereses: ekonomika, starptautiskā uzņēmējdarbība, starpkultūru komunikācija, reģionālā un rurālā attīstība, tradicionālā un modernā mijiedarbe, lauku saimniecība, dzīvesveidi. Ieva Raubiško, Dr., pētniece
e-pasts: ieva.raubisko@lu.lv I.Raubiško ir projekta pētniece un kā antropoloģe, galvenokārt, analizēs ētikas priekšstatu veidošanos un tiem atbilstošas prakses Latvijas laukos, īpaši pievēršoties ētisko ideju un prakšu transformācijai pēdējo divdesmit gadu sociālpolitisko pārmaiņu posmā un analizējot vietējās normas un prakses no dažādu ētikas diskursu (Rietumu, nacionālā, vietējā), varas attiecību un citu būtisku apstākļu (vides izmaiņu, politikas procesu) saskarsmes skatu punkta. Antropoloģijas maģistra un doktora grādu I.Raubiško ir ieguvusi Oksfordas Universitātē Lielbritānijā. No 2006. – 2008. gada pavasarim strādājusi humānās palīdzības jomā un veikusi lauka pētījumu Krievijas Federācijas Ziemeļkaukāza republikās, no 2008. – 2010. gadam līdzdarbojusies antropoloģijas studiju programmu izveidē un realizācijā Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē.
Galvenā specializācija: ētikas antropoloģija, reliģijas antropoloģija.
Galvenās pētnieciskās intereses: ētiskie priekšstati un prakses, pārnacionālie, nacionālie un vietējie ētikas diskursi, labbūtība/ laba dzīve, reģionālā un lauku atttīstība, tradīciju pārveide, postsociālisms.
Klāvs Sedlenieks, pētnieks
e-pasts: klavs.sedlenieks@lu.lv K.Sedlenieks ir projekta pētnieks, sociālantropologs, kurš projekta ietvaros pēta kultūras iezīmes, kuras veicina miermīlīgu sadzīvi un nevardarbīgu konfliktu risināšanu. K.Sedlenieks ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Vītauta Dižā universitātē (Kauņā). Sociālās antropoloģijas maģistra grāds iegūts Kembridžas universitātē. Patlaban K. Sedlenieks gatavo disertāciju aizstāvēšanai Lundas universitātē (Zviedrija). K.Sedlenieks kopš 1993. gada pasniedzis sociālo antropoloģiju dažādās Latvijas augstskolās (Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola, Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola), stažējies arī Londonas Universitātē, Slāvu un Austrumeiropas Studiju skolā. Saņēmis ASV valdības Fulbraita stipendiju zinātniskajam darbam Ņujorkas Pilsētas universitātes pēcdiploma apmācību centrā. Līdz šim veicis antropoloģisko lauka darbu gan Latvijā, gan Melnkalnē. Galvenās pētnieciskās intereses: politikas un ekonomikas antropoloģija, miermīlība, dzimtes studijas. K.Sedlenieks ir viens no Latvijas Antropologu biedrības dibinātājiem un patlaban ir šīs asociācijas valdes priekšsēdētājs, kā arī ir Eiropas sociālantropologu biedrības biedrs.
Pētnieciskās intereses: politikas, ekonomikas antropoloģija, dzimtes studijas, miermīlīgo sabiedrību antropoloģija, bijusī Dienvidslāvija. Anna Stepiņa, zinātniskā asistente
e-pasts: astepina@inbox.lv A.Stepiņa ir projekta zinātniskā asistente. Projekta ietvaros pētīs latviešu valodas augšzemnieku dialekta īpatnību izplatības (izoglosu) pārmaiņas, precizēs latgalisko izlokšņu areāla robežas. A.Stepiņa 2008. gadā ieguvusi  humanitāro zinātņu bakalaura grādu latviešu filoloģijā (Daugavpils Universitātē), pašlaik studē DU maģistrantūrā. No 2008. gada līdz 2009. gadam bija Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta lietvede. Līdz ar projekta „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” uzsākšanu ir sākusi strādāt Daugavpils Universitātē par zinātnisko asistenti.
Galvenās pētnieciskās intereses: baltu valodu dialekti, dialektu perifērijas izloksnes, valodu un dialektu kontakti, fonētiskā un fonoloģiskā dialektu uzbūve, eksperimentālā fonētika.