Tematiskās diskusijas

28.12.2012. sēde (85)
Apkopoti projekta rezultāti. Sastādīts plāns ieteikumu politikas veidotājiem un projekta izdevumu izplatīšanai mērķauditorijai. Pieņemts lēmums par sagatavotās publikāciju sērijas (5 rakstu) par projekta rezultātiem nosūtīšanu reģionu avīzēm tālāk publicēšanai. Saplānots projekta publicitātes pasākums 2013. gada 17. janvārī: 1) preses konference par projekta rezultātiem, 2) projekta izdevumu prezentācija ar izdevniecību pārstāvjiem, 3) LU "Zinātnes kafejnīca" ar projekta pētnieku dalību par atklāto projekta pētījuma īstenošanas laikā.
 
14.12.2012. sēde (84)
Apstiprina vasaras skolas programmu. Vienojas par visu rezultātu iesniegšanu un atskaišu sagatavošanu līdz 28.12.2012. Sagatavoto ieteikumu gala versijas nodošana iespiešanai tipogrāfijā. Mērķauditorijas saraksta sastādīšana, kurai tiks nogādāta ietiekumu brošūra ar starpdisciplināro zinātnisko rakstu krājumu un monogrāfijām vienā pakotnē.  Projekta pētnieki par paveikto un jaunatklājumiem pētniecībā piekrituši pastāstīt interesentiem LU organizētajā "Zinātnes kafejnīcā" 2013. gada 17. janvārī.
   
20.11.2012. sēde (83)
Tikšanās ar iepirkuma konkursa uzvarētājiem forumu rīkošanā SIA "IdeaHouse". Tika apspriesti ielūgumi, programma, dalībnieku saraksts, to kontaktadreses, preses relīze. Notiek izbraukšanas uz reģioniem saskaņošana. Pētnieki pieņem ieteikumu politikas veidotājiem papildināto versiju, ko pavairos izplatīšanai forumu dalībniekiem.
   
12.11.2012. sēde (82)
Pētnieki apspriež ieteikumus politikas veidotājiem. Vad.pētn. Ivars Pavasars informē par atsūtīto ieteikumu veikto apkopojumu. Pētnieki vienojas par ieteikumu struktūru un to apspriešanu forumos. Gala versija tiks sagatavota brošūras veidā pēc diskusijām ar politikas veidotājiem un vietējiem iedzīvotājiem. 17.09.2012. sēde (81)
Projekta dalībnieki apsriež iznākušā projekta starpdisciplinārā rakstu krājuma atsevišķas prezentācijas  nepieciešamību, darbu pie monogrāfiju izdošanas, sabiedrisko forumu organizēšanas iepirkuma norisi, kopīgos sasniedzamos rezultātus un citus aktuālus jautājumus. Vienojas par pētnieku ieteikumu iesniegšanas termiņu.
 
18.06.2012. sēde (80)
Projekta dalībnieki precizē projekta sasniedzamos kopīgos rezultātus, pārrunā iepirkumu, grozījumu nepieciešamību u.c. administratīvus jautājumus. Tiek noteikts "Journal of Baltic Studies" (JBS) publikāciju iesniegšanas gala termiņš, saplānots projekta noslēguma gala pasākums.
 
07.05.2012. sēde (79)
Projekta dalībnieki vad. pētn. Rasma Kārkliņa, Ivars Pavasars un pētn. Dace Dzenovska dalās iespaidos par AABS konferenci Čikāgā – par tās norisi un atsevišķu referātu saturu. Tiek pārrunātas arī pētnieku iecerētās konferences nākotnē. Dace Dzenovska ziņo par projekta dalībnieku publikācijām "Journal of Baltic Studies" (JBS) speciālizdevumā un krājuma tapšanas gaitu. Projekta zin. vad. Aija Priedīte informē projekta dalībniekus par sava pētījuma rezultātiem un monogrāfijas saturu. 16.04.2012. sēde (78)
Projekta pētnieku topošo rakstu saturiskā prezentācija un melnrakstu apspriede, kas paredzēti publicēšanai "Journal of Baltic Studies" (JBS) speciālizlaidumā. 19.03.2012. sēde (77)
Pētnieces Ievas Raubiško un Agneses Cimdiņas doktora disertāciju aizstāvēšanas apspriešana.  Ieva Raubiško un Agnese Cimdiņa ieguvušas doktora grādu sociālajā antropoloģijā divās pasaulē atzītās Eiropas universitātēs: Oksfordas Universitātē un Bergenas Universitātē. 05.03.2012. sēde (76)
Sēdes dalībnieki apspriež projekta rezultātu tapšanas gaitu un uzdevumus, kas vēl jāveic projekta turpmākajā periodā. Tiek pārrunātas šī gada komandējumu iespējas un administratīvie jautājumi. Sēdes dalībnieki plāno sabiedrisko forumu norisi 2012. gada pēdēja ceturksnī. 06.02.2012. sēde (75)
Sēdes pirmajā daļā projekta dalībnieki pārrunā konferences rakstu krājuma tapšanas gaitu. Tiek pārrunāts krājuma saturs un forma, vāka noformējums. Pētniece Dace Dzenovska ziņo par „Journal of Baltic Studies” (JBS) krājumu. Tiek nolemts aprīlī vai maijā rīkot semināru, kurā tiks apspriestas JBS publikācijas. Sēdes dalībnieki runā par mājas lapas atjaunošanu. Tiek apspriesta 28. februārī LU konferences ietvaros rīkotā izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē”, kurā jāprezentē projekta pētījums.
Sēdes otrajā daļā viesojas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks par sadarbību ar diasporu Rolands Lappuķe un NAP 2014-2020 izstrādes Latvijā Pārresoru koordinācijas centra konsultante Māra Sīmane, kas piedalās diskusijā ar projekta dalībniekiem par lauku iedzīvotāju diasporas jautājumiem. 04.01.2012. sēde (74)
Sēdes dalībnieki pārrunā dažādus administratīvos jautājumus. Tiek apspriesta projekta konferences rakstu krājuma publicēšana, izvērtētas krājuma izmaksas, pārrunātas izdošanas iespējas. Sēdē tiek plānota sabiedrisko forumu norise 2012. gada nogalē. Tika nolemts, ka sabiedriskie forumi notiks - sākot ar septembri. 19.12.2011. sēde (73)
Projekta dalībnieki pārrunā dažādos lauka darbos izmantotās metodikas pozitīvos aspektus un trūkumus, diskutē par interviju gaitā iegūtajiem rezultātiem un to izmantošanas iespējām turpmākajā pētījuma procesā. Tiek apspriesta monogrāfiju un citu publikāciju iespiešanas iepirkumu kārtība un iespējamais publicēto materiālu noformējums. 12.12.2011. sēde (72)
Sēdes pirmajā daļā projekta dalībnieki pārrunā jautājumus attiecībā uz sasniedzamajiem projekta rezultātiem, kā arī precizē paveikto un plānoto darbu apjomus un termiņus. Sēdes otrajā daļā piedalās arī projekta uzraudzības padomes locekļi. Projekta dalībnieki uzraudzības padomei prezentāciju veidā sniedz informāciju par projekta rezultātiem un plānotajiem darbiem. Noslēgumā notiek diskusija par dažādiem uzraudzības padomi interesējošiem jautājumiem. 30.11.2011. sēde (71)
Projekta dalībnieki apspriež oktobra projekta konferences krājuma iesniegtos un iztrūkstošos rakstus. Tiek turpināta diskusija par krājuma izdevēju un tā noskaidrošanas kārtību. Pētnieki pārrunā sagatavotās atbildes VIAA par projekta realizāciju. Tiek pārrunāti arī administratīvi jautājumi par komandējumiem un atskaitēm. 16.11.2011. sēde (70)
Projekta dalībnieki pārrunā plānus, kas saistīti ar oktobra projekta konferences rakstu krājuma izdošanu, par iepirkuma rīkošanas procedūru. Tiek apspriesti administratīvi un organizatoriski jautājumi par pētnieku komandējumiem un to dokumentācijas sagatavošanu, par atskaišu sagatavošanas precizitāti un konkrētību. Pētnieki pārrunā nepieciešamās iegādājamās grāmatas projektam, tiek diskutēts par pieejamiem ES fondiem pētījumu veikšanai un budžeta grozījumiem. 24.10.2011. sēde (69)
Projekta dalībnieki pārrunā iespējas un veidus, kādos interesenti var iepazīties ar 20.–21. oktobra konferences prezentācijām. Notiek diskusija par starpdisciplinaritāti, kuras laikā projekta dalībnieki stāsta par savu līdzšinējo pieredzi dažādos starpdisciplināros projektos un studijās. Eksperte Guntra Aistara, uzdodot dažādus jautājumus par starpdisciplinaritāti, rosina pārdomas un diskusiju par starpdisciplināro projektu pozitīvajiem aspektiem un trūkumiem. 17.10.2011. sēde (68)
Projekta dalībnieki vēl pēdējo reizi pārrunā atlikušos sagatavošanās darbus un to sadalījumu pirms projekta konferences 20.-21.oktobrī. Tiek pārrunāti arī termiņi konferences referātu krājuma izdošanai un termiņi referātiem, kas paredzēti publicēšanai „Journal of Baltic Studies”. Sēdes otrajā daļā vad.pētn. E.Trumpa, pētn. D.Dzenovska, I.Raubiško un K.Sedlenieks prezentē savus konferences referātu melnrakstus, par kuriem notiek diskusijas. 12.10.2011. sēde (67)
Projekta dalībnieki diskutē par pēdējiem darbiem, kas saistīti ar zinātniskās konferences gatavošanu 20.-21.oktobrī. Pētnieki diskutē par preses relīzes sagatavošanu, pēdējo ielūgumu izsūtīšanu un citiem darbiem, lai nodrošinātu konferences norisi. Tiek pārrunātas arī detaļas par zinātniskās konferences rakstu krājuma izdošanu gada nogalē. Sēdes otrajā pusē vad. pētn. Ivars Pavasars, R.Kārkliņa un zin. vad. A.Priedīte prezentē savus konferences referātu melnrakstus, par kuriem notiek arī diskusija. 28.09.2011. sēde (66)
Projekta dalībnieki diskutē par 20.-21.oktobra konferences organizēšanu, tēžu/anotāciju iesūtīšanu, par konferences telpas maiņu un konferences krājuma izdošanu gada beigās. Tiek koordinēta atskaišu iesūtīšana projekta administratīvajai vadītājai un projekta dalībniekiem, kas pārlasa atskaites. 21.09.2011. sēde (65)
Sēdes dalībnieki apsprieda projekta pētījuma turpinājuma iespējas.  Tika runāts par projekta konferences organizatoriskiem jautājumiem (telpām, konferences izdales materiāliem, dalībnieku identifikācijas kartēm, konferences tiešraidi LU portālā, preses relīzi),  „Akadēmiskās Dzīves” 48. numura prezentēšanu konferences pirmās dienas noslēgumā, konferences rakstu krājumu. Pētniece Agnese Cimdiņa informēja kolēģus par dalību „Demo Farm” seminārā, kuru rīkoja lauku konsultācijas centrs. Administratīvā vadītāja Alda Ramāne atgādināja par starprezultātu un sasniegto rezultātu pielikumu pievienošanu ikmēneša un ceturkšņa atskaitēm. 14.09.2011. sēde (64)
Projekta dalībnieki apspriež 20.-21.oktobra projekta konferences ielūgumu izsūtīšanas kārtību un citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar konferences gatavošanu. Tika pārrunātas atskaišu prasības, kurām īpaši jāpievērš uzmanība. Projekta dalībnieki vienojas par nākamo projekta padomes sēdi un prezentāciju, kā arī maina regulāro sanāksmju norises dienas. 05.09.2011. sēde (63)
Projekta dalībnieki apspriež projekta konferenci par ielūgumu gatavošanu, aicināmo personu sarakstu. Tāpat arī tiek plānota konference krājuma izdošana, tās redkolēģijas iespējamais sastāvs.  Sēdes noslēgumā vēl tiek apspriestas iespējas publicēties un citi organizatoriski jautājumi. 22.08.2011. sēde (62)
Projekta dalībnieki apspriež ekspertes Guntras Aistares plānotās intervijas par starpdisciplinaritāti ar projekta dalībniekiem. Tiek diskutēts plāns, kādā kārtībā tiks gatavotas pētnieku zinātniskās publikācijas  „Journal of Baltic Studies”, kā arī par plānoto projekta konferenci un tajā paredzētām referātu tēzēm. 18.07.2011. sēde (61)
Sēdes dalībnieki apspriež pēdējās Projekta padomes sēdes norisi, kā arī dažādus administratīvus jautājumus par atskaišu gatavošanu un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāko atskaišu gatavošanā. Tiek apspriests progress rakstu publicēšanai „Akadēmiskajā Dzīvē”. 27.06.2011. sēde (60)
Sēdē tiek apspriesti dažādi administratīvi jautājumi - par atskaišu iesniegšanas termiņiem, par budžeta grozījumiem, rakstu gatavošanu "Akadēmiskajai Dzīvei", konferences programmas publicēšanu un ielūgumu sagatavošanu, kā arī par projekta dalībnieku kopīgajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 30.05.2011. sēde (59)
Sēdes pirmajā daļā projekta dalībnieki pārrunā administratīvus jautājumus par atskaišu iesniegšanas termiņiem, par atbildīgajiem pētniekiem, kuri pārlasīs atskaites. Vēlreiz vienojas par nākamo tikšanos, kad būs Projekta padomes sēde. Sēdes otrajā daļā vadošie pētnieki Ivars Pavasars un Rasma Kārkliņa prezentē savus sagatavotos rakstus publicēšanai „Akadēmiskajā Dzīvē”, notiek diskusijas par iespējamiem uzlabojumiem. 23.05.2011. sēde (58)
Sēdes pirmajā daļā projekta dalībnieki apspriež dažādus administratīvus jautājumus par darba organizāciju vasarā, par mājas lapas papildināšanu un nākamo sanāksmi, kurā vadošie pētnieki R. Kākliņa un I. Pavasars prezentēs melnrakstus publikācijai žurnālā „Akadēmiskā Dzīve”. Sēdes otrajā daļā viesojas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asoc. prof. Pēteris Šķiņkis, ar kuru pētnieki diskutē par teritoriju attīstības plāniem, plānu izstrādes procesu un ar to saistītām problēmām. 16.05.2011. sēde (57)
Sēdes pirmajā daļā projekta dalībnieki apspriež organizatoriskus jautājumus par retāku sēžu rīkošanu vasarā. Projekta dalībnieks vadošais pētnieks Deniss Hanovs prezentē savu pētījumu par dažādības politiku Latvijas mazajās pašvaldībās un piedāvā savus pirmos secinājumus. Sēdes otrajā daļā viesojas Emīls Rode no „Rode &Weiland”, kurš strādā ar dizaina domāšanu. Tiek diskutēts par iespējām sadarboties nākotnē. 09.05.2011. sēde (56)
Projekta dalībnieki aktualizē jautājumus, kas skar 2011. gada konferences organizatorisko pusi un gala programmas izstrādi. Sanāksmes otrajā daļā viesojas Dr. geogr. Zanda Penēze no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, kas veikusi pētījumu un izstrādājusi promocijas darbu par ainavām. Tiek diskutēts par pētījuma atklājumiem un iespējām informāciju integrēt projekta pētījumos. 18.04.2011. sēde (55)
Projekta pētnieki pārrunā 2011. gada 20.-21. oktobra konferences pirmās sekcijas iespējamos dalībniekus, kuri pārstāvēs valsts iestādes. Pētnieki pārrunā iespējas piedalīties Apvienoto pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresā. Pētnieks Klāvs Sedlenieks prezentē datu apstrādes programmu tekstu kodēšanai un apstrādei. Sanāksmes beigās tiek pārrunāti dažādi administratīvi un organizatoriski jautājumi. 11.04.2011. sēde (54)
Projekta padomes sēdē projekta dalībnieki padomes locekļiem prezentē iepriekšējos trīs mēnešos paveikto un nākamajos divos ceturkšņos plānotos darbus. Notiek diskusija par forumu formātu un mērķiem, par projekta nozīmi un devumu zinātnei Latvijā. Sēdes otrajā daļā pētnieki diskutē par attīstības plānu izstrādes procesiem novados un iedzīvotāju vēlmi iesaistītes/neiesaistīties palīdzības sniegšanā dažādos kontekstos - piedalīšanās sapulcēs, informācijas sniegšanā utt. 04.04.2011. sēde (53)
Projekta dalībnieki sēdes pirmajā daļā apspriež dažādus organizatoriskus un administratīvus jautājumus par turpmāko sanāksmju norises datumiem un laikiem. Tiek izrunāta atskaišu izskatīšanas kārtība, kas rotācijas kārtībā mainās starp projekta dalībniekiem. Tāpat precizē jautājumus, kas saistīti ar 2011. gada konferences programmu un gaidāmo Projekta padomes sēdi 11. aprīlī. Sanāksmes otrajā daļā dalībnieki viens pēc otra izskaidro savas pielietotās metodes interviju materiālu apstrādei. 21.03.2011. sēde (52)
Projekta dalībnieki turpina apspriest projekta konferences nianses, dažu neskaidro sekciju dalībnieku referātu tēmas un aicināmās personas. Tiek apspriests Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātais konkurss par metodiskā materiāla izstrādi. Sēdes otrajā daļā viesojas Guido Sechi - doktorantūras students no Bari Tehniskās Universitātes  Itālijā. Tiek diskutēts par viņa doktora disertācijas tēmu "Social capital and knowledge enrichment in regions". 14.03.2011. sēde (51)
Projekta dalībnieki turpina diskusijas par iepriekš spriestiem jautājumiem - par sabiedrisko forumu organizēšanas vietām, mērķauditorijām, programmām un apspriežamajiem tematiem. Tiek precizēta 2011.gada oktobra konferences programma - aicināmie viesi, referātu nosaukumi, sekciju moderatori un "Akadēmiskās Dzīves" projekta izdevuma prezentācija. Tiek apspriesti arī administratīvi un organizatoriski jautājumi par aicināmajām personām uz sanāksmēm un par ceturkšņu atskaitēm. 07.03.2011. sēde (50)
Projekta dalībnieki apspriež jautājumus par konferences programmas papildināšanu, plānoto forumu norises vietām un mērķauditoriju un par plānotās monogrāfijas darbu iesniegšanas termiņiem. Tiek apspriesta nepieciešamība veltīt vienu sēdi interviju materiālu izmantošanas pārrunāšanai. Sēdes otrajā daļā viesojas LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas vadītāja, profesore, Dr.sc.soc. Aija Zobena, kura stāsta par savu darbu projektā „Nacionālā identitāte un rīcībspēja”. Dalībnieki vienojas par nepieciešamību turpmākai sadarbībai. 21.02.2011. sēde (49)
Projekta dalībnieki apspriež administratīvus un organizatoriskus jautājumus par komandējuma plānošanu, kopējiem un individuālajiem sasniedzamajiem rezultātiem un konferences norises vietu. Pētnieki sveic Edmundu Trumpu par panākumiem zinātnē, viņam Latvijas vēstniecībā Lietuvā tika piešķirts IV šķiras Atzinības krusts. Sanāksmes otrajā daļā viesojas LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas doktora studiju programmas direktors, profesors, Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs un socioloģijas doktorante Sandra Šūmane, kuri dalās ar savu pieredzi lauku pētījumos. 07.02.2011. sēde (48)
Projekta dalībnieki turpina precizēt projekta konferences programmu - konferences nosaukumu, sekciju nosaukumus un referātu kārtību. Tiek pārrunāti sasniedzamie kopīgie rezultatīvie rādītāji. Sēdes otrajā daļā viesojas LU Vides pārvaldības programmas doktorante Alda Ozola, kura iepazīstina ar veikto projektu "Vides komunikācijas instrumenti vides politikas integrācijai" un diskutē par savu pieredzi intervijās, IVN procesos un sabiedriskajās apspriedēs. 31.01.2011. sēde (47)
Projekta dalībnieki apspriež dažādus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar konferences organizēšanu, atskaišu un budžeta plānošanas jautājumiem un turpmāko sēžu plānu. Sēdē viesojas vēsturnieki Dr.hist. Gatis Krūmiņš, Dr.hist. Ineta Lipša un Dr.art. Ieva Vītola, kuri stāsta par savu pieredzi lauku vēstures pētīšanā Krimuldas novadā, kā arī I. Lipša par savu pieredzi, pētot seksualitātes vēsturi pagājušā gadsimta 20.-30. gados. Notiek diskusija par vēstures pieredzi, sociālo atmiņu un mītiem. 24.01.2011. sēde (46)
Projekta dalībnieki turpina diskusijas par projekta konferenci - sesiju nosaukumiem un referātu apjomu. Sēdē viesojas LU asociētais profesors, Dr.oec. Viesturs Pauls Karnups, ar kuru notiek diskusija par ekonomikas aspektiem - rentabilitāti, kooperatīviem, subsīdijam, migrāciju utt., kas svarīgi projekta tematiem. 17.01.2011. sēde (45)
Projekta dalībnieki turpina iepriekšējās sēdēs uzsāktās diskusijas par projekta konferenci 2011. gadā par sesiju nosaukumiem un programmu. Pēc tā tiek apspriesti administratīvi jautājumi par ekspertiem, kurus būtu nepieciešams piesaistīt un uzaicināt uz sēdēm, kā arī par atskaišu caurskatīšanas procedūru starp projekta dalībniekiem. 10.01.2011. sēde (44)
Vadošais pētnieks Ivars Pavasars informē sēdes dalībniekus par 21. decembrī LU apmeklēto konferenci, dalās ar iespaidiem, raugoties no organizatoriskā skatu punkta. Projekta dalībnieki diskutē par plānoto 2011. gada projekta konferenci - sekciju iespējamām tēmām un dalībniekiem. Vadošā pētniece Rasma Kārkliņa prezentē pētījuma uzbūvi referātam par sabiedriskajām apspriedēm. 03.01.2011. sēde (43)
Projekta dalībnieki diskutē par 2011. gada konferences tēmu, referātu tematiem un to savstarpējo organizāciju. Vienojas par 4 paneļiem, kas tiks veidoti starpdisciplināri, kur katrs no tiem ietvers dažādus staprdisciplinārus skatu punktus. Tiek pārrunāti administratīvi jautājumi par atskaitēm. 13.12.2010. sēde (42)
Projekta padomes sēde, kurā projekta pētnieki iepazīstina ar projekta pirmā gada rezultātiem, secinājumiem. Notiek diskusija ar padomes locekļiem par katra pētnieka tematiku. 06.12.2010. sēde (41)
Projekta dalībnieki prezentē sava gada veikumu projektā, īpaši akcentējot vienu tēmu, kas tiks prezentēta 13. decembra Projekta padomes sēdē. Tiek apspriesti organizatoriski jautājumi par mēneša, ceturkšņa atskaišu iesniegšanas termiņiem, kā arī nākamo divu gadu individuālā plāna sastādīšanu. 29.11.2010. sēde (40)
Sēdē turpina pārrunāt pētnieku sagatavotās anotācijas publikācijām žurnālā „Akadēmiskā Dzīve”. Otrā sēdes daļa notiek žurnāla „Akadēmiskā Dzīve” redakcijas telpās, kur projekta dalībnieki pārrunā publikāciju tēmas ar žurnāla redakciju. 22.11.2010. sēde (39)
Pētnieki ar projekta administratīvo vadītāju Aldu Ramāni pārrunā ceturkšņa un mēneša atskaišu iesniegšanas termiņus, prasības. Diskutē par 2011. gada 21.-22. oktobra projekta konferenci, par konferences norises telpām Latvijas Universitātē un par viesu aicināšanu no ārvalstīm. Tiek pārrunātas diskusiju tēmas un to sadalījums sekcijās. Tiek pārrunāts arī iespējamais sabiedriskais forums 2011. gada rudenī, kurā tiks prezentēta pētnieku publikāciju izlase „Akadēmiskajā Dzīvē”. Pētnieki diskutē par publikāciju tēmām publicēšanai žurnālā „Akadēmiskā Dzīve”.  15.11.2010. sēde (38)
Projekta pētnieki turpina pārrunāt sagatavotās anotācijas, lai publicētos žurnālā Journal of Baltic Studies. Tiek pārrunāta arī plānotā tikšanās ar žurnāla „Akadēmiskā Dzīve” redakciju.
Pētnieki vienojas par termiņiem 2011. gada projekta konferences referātu izstrādei un pārrunā iespējamās referātu tēmas. Sēdes otrajā daļā tiek risināti organizatoriski jautājumi par darba plānu nākamajiem 2 gadiem, par ceturkšņa atskaišu iesniegšanas termiņiem. Pārrunā arī 2011. gada projekta konferences organizatoriskos jautājumus.  08.11.2010. sēde (37)
Pētnieki pārrunā pēdējos neskaidros jautājumus par mājas lapas papildināšanas un uzlabošanas darbiem. Tiek pārrunātas pētnieku sagatavotās anotācijas publicēšanai žurnālos Journal of Baltic Studies un „Akadēmiskā Dzīve”. Viesojas LR 9. Saeimas deputāte, ģeogrāfijas doktore, vides aizsardzības speciāliste Anna Seile, ar kuru diskutē par zemes reformas jautājumiem Latvijā. 01.11.2010. sēde (36)
Diskusija par publicēšanos žurnālā Journal of Baltic Studies, pētnieki vienojas par anotāciju savstarpēju apspriešanu un saskaņošanas darbu termiņus. Tiek pārrunāta arī publicēšanās žurnālā „Akadēmiskā Dzīve”. Sēdes otrā daļā tiek turpināta diskusija par mājas lapas papildināšanas darbiem. Diskutē par 2011. gadā plānoto projekta konferenci, tās norises vietas izvēli un referātu sagatavošanas termiņiem. 25.10.2010. sēde (35)
Vadošā pētniece Dace Dzenovska informē projekta dalībniekus par iespēju publicēties žurnālā Journal of Baltic Studies un veidot Special Issue, kas paredz tikai projekta dalībnieku publikāciju izvietošanu vienā izdevuma numurā. Projekta dalībnieki vienojas par pieteikuma un rakstu anotāciju sagatavošanu un citām prasībām. Diskusija notiek arī par publicēšanos žurnālā „Akadēmiskā Dzīve” un nepieciešamo tikšanos ar žurnāla redakciju, lai apspriestu izdevuma tematiku un rakstu tēmas. Sēdes noslēgumā tiek apspriesti organizatoriski jautājumi par darbu plānošanu saistībā ar publikācijām nākamajā gadā. 18.10.2010. sēde (34)
Sēdē tiek apspriesti organizatoriski jautājumi par interviju reģistra izveidi. Turpinās diskusija par mājas lapas uzlabošanas darbiem un pienākumu, termiņu noteikšanu. Sēdes otrajā daļā viesojas pārstāvji no Tautas foruma – Laura Riekstiņa, Irēna Saprovska un Andris Meins. 11.10.2010. sēde (33)
Diskusija par mājas lapas papildināšanu un uzlabošanu, pienākumu sadali starp projekta pētniekiem. Projekta dalībnieki vienojas par blogu veidošanu par interesantākajiem pētījumu aspektiem. Diskusija ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūras Analīzes un pētniecības koordinācijas nodaļas vadītāju Ivitu Peipiņu un analītiķi Jāni Bruņenieku par VRAA pieejamiem datiem un pētījumiem, kas skar projekta tematiku. 27.09.2010. sēde (32)
Saruna ar Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta Lauku vides attīstības nodaļas vadītāju, Dr.oec. Dainu Saktiņu par ekonomisko aspektu projektā un iespējām piesaistīt projektam ekspertu – ekonomistu. 20.09.2010. sēde (31)
Sanāksmē viesojas kultūras socioloģe, Dr. sc.soc. Dagmāra Beitnere, ar kuru pētnieki diskutē par projekta tematiem, piemēram, kas ir 'lauksaimnieks', 'zemnieks', ES lauksaimniecības politiku Latvijā. Pēc tikšanās pētnieki diskutē par vadošās pētnieces Aijas Priedītes literatūras pētniecību. 13.09.2010. sēde (30)
Pētnieki turpina iepriekšējā sēdē iesākto darba metodi – vizuālo domu kartēšanas tehniku. Notiek diskusija par pētījumu atklājumu interpretāciju un secinājumiem. 06.09.2010. sēde (29)
Pētnieki diskutē par vizuālo domu kartēšanas tehniku, kas palīdzētu projekta kopīgo rakstu tapšanā, un sanāksmes laikā izmēģina šo metodi.  30.08.2010. sēde (28)
Pētnieks Klāvs Sedlenieks informē par apmeklēto antropologu konferenci Īrijā. Vadošais pētnieks Edmunds Trumpa stāsta par ekspedīcijas atklājumiem Latgalē un lauku iedzīvotāju valodas attīstību. 16.08.2010. sēde (27)
Diskusija ar Žurnāla “Akadēmiskā Dzīve” galveno redaktoru Aināru Dimantu par projekta publicēšanās iespējām žurnālā. Diskusija par Katrīnas Švarcas (Katrina Shwartz) grāmatu „Nature & National Identity after Communism: Globalizing the Ethnoscape” un tajā iegūtajiem secinājumiem par projekta tēmu. 09.08.2010. sēde (26)
Vadošie pētnieki Dace Dzenovska un Ivars Pavasars informē par aktualitātēm, pētot cūku fermu būvniecības procesus vienā no Latvijas novadiem. Pētnieki diskutē par publicēšanos Journal of Baltic Studies un iespējamiem tematiem. Diskusija ar LU Pedagoģijas un Izglītības fakultātes, Psiholoģijas departamenta direktori, psiholoģijas profesori Sandru Sebri par psiholoģisko aspektu pētījumā. 02.08.2010. sēde (25)
Projekta zinātniskā vadītāja Rasma Kārkliņa informē par apmeklēto zinātnisko konferenci Stokholmā un tur novērotām jaunām pētīšanas metodēm un tēmām. Pētnieki informē par savu pētījumu jaunākajām aktualitātēm un atklājumiem komandējumu darbā.  12.07.2010. sēde (24)
Diskusija par projekta iespējamiem ekspertiem, kas pārstāv tādas nozares kā ekonomiku un vēsturi. Diskusija par projekta publicitātes pasākumiem un interviju sniegšanu laikrakstiem. Vadošais pētnieks Ivars Pavasars informē par jauniegūtiem secinājumiem pētot ietekmes uz vidi procesu un norāda par jaunu literatūras pētīšanas metodi – literatūras lasīšanas teorētisko režģi. 05.07.2010. sēde (23)
Pētnieki diskutē par nepieciešamajiem uzlabojumiem projekta mājas lapā, par nepieciešamību pārstrādāt metodoloģiju. Vadošā pētniece Dace Dzenovska informē par lauku izbraukumiem un novērojumiem Jūrkalnē. Vadošais pētnieks Ivars Pavasars informē par veiktajiem atklājumiem Madonas, Rēzeknes un Kuldīgas novados saistībā ar ietekmes uz vidi novērtēšanas procesu. Diskusija par interviju veikšanas metodoloģiju.
 
28.06.2010. sēde (22)
Projekta zinātniskā vadītāja Rasma Kārkliņa informē par novērojumiem gūtajās intervijās Jaunpiebalgas novadā un metodiskajiem ieteikumiem turpmākiem pētījumiem. Pētniece Agnese Cimdiņa informē par novērojumiem Dundagas pagastā.
 
14.06.2010. Projekta padomes sēde (21)
Diskusija ar sociālantropologu, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociēto profesoru Robertu Ķīli par ekonomisko situāciju lauku apvidos. Pētnieki sniedz informāciju un novērojumus par jaunākajiem projekta rezultātiem.
 
07.06.2010. sēde (20)
Diskusija ar ekonomistu, Dr. oec. Andri Miglavu no Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta par ekonomisko situāciju Latvijas lauku apvidos un iespējām attīstībai.
 
31.05.2010. sēde (19)
Diskusija ar Āri Ādleru un Valdi Kudiņu no Latvijas lauku foruma par lauku rajonu partnerībām un vietējām rīcības grupām. Pētnieks Klāvs Sedlenieks prezentē „Pētījums par miermīlības praksēm Latvijas laukos”.
 
24.05.2010. sēde (18)
Vadošā pētniece Dace Dzenovska informē par lauku izbraukumiem un savu pētījumu. Notiek diskusija par nākamgad organizējamo konferenci, sabiedriskajiem forumiem un publikācijām. Tiek nolemts konferences datums.
 
10.05.2010. sēde (17)
Pētnieki tiek informēti par Latvijas lauku forumu un gaidāmo semināru „Ciematu attīstības plānu izstrādi Vietējo Rīcības grupu teritoriju stratēģiju attīstībai”. Diskusija notiek par pētījuma vietām, vēstures informāciju un citiem jautājumiem.
 
26.04.2010. sēde (16)
Vadošais pētnieks Ivars Pavasars informē par individuālo projektu saistībā ar ietekmes uz vidi novērtēšanas un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtēšanas izpēti.
 
19.04.2010. sēde (15)
Diskusija ar Māru Zirnīti un Maiju Krūmiņu no LU Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālā Mutvārdu vēstures krājuma par veiktajiem pētījumiem un intervijām lauku apvidos. Pētnieki vienojas par „Labas gribas memorandu” un kopējo darbu sadali.
 
12.04.2010. sēde (14)
Diskusija par projekta publicitāti, kā arī par lauku problemātikas atspoguļošanu medijos un mākslā. Projekta pētnieki spriež par vietas izvēli, laika perioda ierobežošanu (piemēram, no zemnieku brīvlaišanas līdz mūsdienām) un vēsturiskās perspektīvas lomu pētniecības projektā.
 
30.03.2010. Projekta padomes sēde
 
29.03.2010. sēde (13)
Kvalitatīvas un kvantitatīvas analīzes un pētījumi. Diskusija par fokuss grupām ar socioloģi profesori Brigitu Zepu.
 
22.03.2010. sēde (12)
Diskusija ar pētnieci Guntru Aistaru, kuras zinātniskās intereses un darbība ļoti sasaucas ar mūsu projekta pētniecības mērķiem.
 
15.03.2010. sēde (11)
Projekta zinātniskā vadītāja Rasmas Kārkliņa - par sarunu ar Lindu Rasu no Latvijas Avīzes. Vadošā pētniece Aija Priedīte - par darbu arhīvā. Projekta dalībnieki ziņo par saviem pirmajiem komandējumiem, kā rezultātā tiek apspriesti saturiskie un metodoloģiskie jautājumi. Vadošais pētnieks Edmunda Trumpas vadītā diskusija par pētniecības jautājumiem.
 
08.03.2010. sēde (10)
Tikšanās ar LPS padomnieci Sniedzi Sproģi - līdzšinējie lauku attīstības pētījumi un iespējamā sadarbība.
 
01.03.2010. sēde (9)
Projekta zinātniskās vadītājas Rasmas Kārkliņas prezentācija „Sabiedriskās apspriešanas un publiskās sapulces pašvaldībās”, diskusija par dažādu pētniecības metožu izmantošanu. Diskusija ar Pašvaldību konsultāciju centra (PKC) pārstāvi Rūtu Kreitusi. 
 
22.02.2010. sēde (8)
Diskusija ar Dr.habil.ģeogr., profesori Aiju Mellumu par vairākiem būtiskiem ar lauku reģionu attīstību saistītiem jautājumiem.
 
15.02.2010. sēde (7)
Pētnieces Agneses Cimdiņas prezentācija par attīstības jēdzienu. Diskusija par to, kas ir veiksmes stāsts un kā mērīt veiksmi un attīstību?
 
08.02.2010. sēde (6)
Par zinātniskā darba metožu izmantošanu.
 
08.02.2010. projekta prezentācija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes atklāšanas ietvaros.
 
01.02.2010. sēde (5)
Pētnieces Ievas Raubiško prezentācija par starpdisciplinārajām metodēm, labbūtības un attīstības jēdzieniem, diskusija.
 
25.01.2010. sēde (4)
Vadošā pētnieka Edmunda Trumpas pētījuma prezentācija un diskusija.
 
18.01.2010. sēde (3)
Literatūras pētījuma plāns un metodes - integrācija ar pārējiem pētījuma virzieniem.
 
11.01.2010. sēde (2)
Vieta un vide. Vadošā pētnieka Ivara Pavasara apkopojums par projekta pētnieku komentāriem un priekšlikumiem par pētāmo objektu vietu izvēli.
 
05.01.2010. sēde (1)
Projekta atklāšana, pētniecības aktivitāšu prezentācija, diskusija par pētniecības saturiskajām dominantēm un projekta īstenošanas gaitu.