Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.01.2013.

Deniss Hanovs

Monogrāfija "LATVIJAS REĢIONU MAZO PAŠVALDĪBU STRATĒĢIJAS DAŽĀDĪBAS VADĪBĀ". Sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai

Hanovs, Deniss. (2012) Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā. Sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 261 lpp.
 
Pilns teksts (PDF)
 
Pētījums ir veltīts Latvijas integrācijas politikā maz pētītai dimensijai – Latvijas pašvaldību integrācijas un kultūru dažādības politika. Balstoties uz piecu Latvijas pašvaldību darbības analīzi ekonomiskās krīzes laikā, autors apkopojis un analizējis virkni piemēru, kā iedzīvotāju līdzdalība spēj mainīt apkārtējo vidi, veicināt interesi par aktuāliem jautājumiem, palīdzot risināt problēmas konkrētajā pašvaldībā.
Pētījumā ir apkopots mūsdienu teoriju klāsts par dažādības un integrācijas politiku Rietumeiropā.
Pētījums ir paredzēts plašam lasītāju lokam, tajā ir atrodamas rekomendācijas vairākiem integrācijas politikā iesaistītiem dalībniekiem.
Pētījumu papildina plašs interviju klāsts un pašvaldības politikas dokumentu analīze, ļaujot lasītājiem veidot secinājumus par konkrētām iniciatīvām.
   

Saturs

Ievads
CITĀDAIS UN LĪDZDALĪBA MŪSDIENU LATVIJĀ
Pētījuma teorētisks ietvars: Citādais globalizētajā nacionālajā valstī
Kāpēc pašvaldība? Par pētījuma “topogrāfiju”

1. nodaļa
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS MODEĻU ANALĪZE. PAMATNOSTĀDNES UN
NACIONĀLĀS IDENTITĀTES UN SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS
PAMATNOSTĀDNES (2012–2018). SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE (2010–2012)
 
2. nodaļa
STARPTAUTISKIE MINORITĀŠU TIESĪBU STANDARTI
Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību: normu
un pamatprincipu raksturojums
Nacionālās minoritātes definīcija – konsenss un dažādība Eiropā
Diskriminācijas aizliegums
Nacionālo minoritāšu kultūras un identitātes saglabāšana un starpkultūru dialoga veicināšana
Minoritāšu valodu lietošana
Iespējas apgūt minoritātes valodu un iegūt izglītību minoritāšu valodās
Efektīvas līdzdalības nodrošināšana

3. nodaļa
EIROPAS SAVIENĪBAS NODARBINĀTĪBAS UN RASU DIREKTĪVU PĀRŅEMŠANA:
ATBALSTS DAŽĀDĪBAS POLITIKAI LATVIJĀ
Rasu direktīva
Nodarbinātības direktīva
Institūcijas

4. nodaļa
PAŠVALDĪBU ATLASES PAMATOJUMS: ATŠĶIRĪGAIS UN KOPĪGAIS
LATVIJAS MAZAJĀS PAŠVALDĪBĀS

5. nodaļa
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
Balvu novads faktos
Balvu pilsēta faktos
Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem internetā
 
Dažādības politikas dalībnieki I: pašvaldības institūcijas
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes Balvos – integrācijas instruments
Pašvaldības politikas plānošanas dokumenti, kuros iekļauts integrācijas un kultūras dažādības jautājums
Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programma 2009.– 2013. gadam
Balvu novada Izglītības attīstības programma
Balvu pilsētas attīstības stratēģija
Balvu pilsētas teritorijas attīstības programma 2007.–2010. gadam
Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos
 
Dažādības politikas dalībnieki II: nevalstiskās institūcijas un mazākumtautību līdzdalības formas

6. nodaļa
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Brocēnu novads faktos
Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem internetā
 
Dažādības politikas dalībnieki I: pašvaldības institūcijas
Izglītības iestādes
Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs
 
Dažādības politikas dalībnieki II: nevalstiskās organizācijas un mazākumtautību līdzdalības formas
Mazākumtautību nevalstisko organizāciju sadarbība ar pašvaldību

7. nodaļa
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Dagdas novads faktos
Dagdas pilsēta faktos
Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem internetā
 
Dažādības politikas dalībnieki I: pašvaldības institūcijas
Izglītības iestādes
Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos
 
Dažādības dalībnieki II: nevalstiskās institūcijas un mazākumtautību līdzdalības formas

8. nodaļa
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Olaines novads faktos
Olaines pilsēta
Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem internetā
 
Dažādības politikas dalībnieki I: pašvaldības institūcijas
Izglītības iestādes
Profesionālā izglītība
Pašvaldības politikas plānošanas dokumenti, kuros iekļauts integrācijas un kultūras dažādības jautājums
Olaines sabiedrības integrācijas programma (izstrādāta 2003. gadā)
Olaines pilsētas attīstības programma (apstiprināta 2004. gadā)
Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos
 
Dažādības dalībnieki II: nevalstiskās organizācijas un mazākumtautību līdzdalības formas

9. nodaļa
STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBA
Strenču novads faktos
Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem internetā
Informatīvais izdevums “Mūsu Novada Vēstis”
 
Dažādības politikas dalībnieki I: pašvaldības institūcijas
Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos
Izglītības iestādes
Strenču novada kultūras centrs
 
Dažādības dalībnieki II: nevalstiskās organizācijas un mazākumtautību līdzdalības formas
Nevalstiskās organizācijas

Secinājumi un rekomendācijas politikas plānošanas un īstenošanas dalībniekiem
 
Secinājumi
 
Rekomendācijas politikas procesa dalībniekiem
Pašvaldības institūcijām
Mazākumtautību interešu pārstāvniecībām
Pašvaldības plašsaziņas līdzekļiem:
 
Bibliogrāfija
Latvijas pašvaldību darbs kultūru dažādības veicināšanā