Cilvēks un darbs Latvijas laukos

Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško
Monogrāfija „CILVĒKS UN DARBS LATVIJAS LAUKOS: SOCIĀLANTROPOLOĢISKS SKATĪJUMS”
Cimdiņa, Agnese, Raubiško, Ieva. (2012) Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums. Rīga: Apgāds Zinātne, 192 lpp., 4 kartes.
 
Pilns teksts (PDF)
 
Šajā empīriski bagātajā monogrāfijā caur kultūras un sociālās antropoloģijas prizmu niansēti aprakstītas un analizētas šodienas dzīves un darba dažādās izpausmes, iespējas un ierobežojumi Latvijas laukos. Dzīve laukos ietver gan tukšumu un sairumu, gan sociālekonomisko vitalitāti, gan bezdarbu, gan veiksmīgu saimniekošanu, gan nabadzību, gan arī jēgpilnu iztikšanu un turību. Šie ir tikai daži no aspektiem daudzslāņainajā lauku ainā, ko monogrāfijas autorēm palīdzējuši saskatīt, izjust un izprast lauku iedzīvotāji. Grāmatā lauku attīstības kontekstā atspoguļota laucinieku darba ikdiena un analītiski aktualizēti tādi jēdzieni kā darbs un bezdarbs, uzņēmējdarbība un inovācija, kultūra un ekonomika, saimniekošanas racionalitāte un laba dzīve. Dziļāk ielūkojoties gan strādnieku un šķietamo bezdarbnieku, gan bioloģisko, pirts un citu nelielo saimniecību ikdienā, gan arī lauku attīstības speciālistu un sociālo darbinieku viedokļos, autores ļauj saskatīt un izprast līdz šim nesaredzētus, neizprastus un arī ignorētus lauku darba dzīves aspektus. Monogrāfija balstīta uz ilglaicīgiem lauka pētījumiem Latvijas laukos no 2010. līdz 2012. gadam.
  Saturs
  
Priekšvārds
 
1. nodaļa. NO REDZAMĀ UZ NEREDZAMO
Ieva Raubiško  Lauki kā izejas punkts  
Redzamā attīstība un nepamanītā dzīve
Metode, kas palīdz saskatīt dzīvi
Īss nodaļu apraksts
 
2. nodaļa. „NEREDZAMAIS DARBS” LATVIJAS LAUKOS
Ieva Raubiško
 
Kas ir darbs? – Ekonomisks skatījums
Alternatīvi skatījumi uz darbu
Neredzamais darbs
Dzērāji, loderi un „simtlatnieku” programma kā darba garants
Darbs kā tikums?
 
3. nodaļa. NEPAMANĪTĀS INOVĀCIJAS UN NENOVĒRTĒTĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
Agnese Cimdiņa 
  
Saimniecību attīstīšana
Pirts
Uzņēmējdarbība: kas tā ir un kur tā rodas jeb uzkrātās kultūras nozīme uzņēmējdarbībā
 
4. nodaļa. LAUKU DZĪVES RACIONALITĀTE  
Agnese Cimdiņa
  
Nedarīt vairāk kā varam
Pašpietiekamības ideoloģija jeb neienesīgums kā apzināta stratēģija?
Iesakņota ekonomika
Vērtība kā kultūrsociālās dzīves komponents
Vai ekonomika ir tirgus attiecības?
Nesavienojamas racionalitātes?
  
Nobeigums: KĀDIEM BŪS BŪT LAUKIEM? 
Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško

 
Vēres
  
Life and work in the Latvian countryside: an anthropological approach
(Book abstract)